Skólaslit forsida

Salaskóla slitið í fjórtánda sinn

Skólaslit forsidaSalaskóla var slitið í fjórtánda sinn í dag en þá komu nemendur í 1. – 9. bekk í skólann til þess að taka á móti vitnisburði sínum. Hafsteinn skólastjóri sagði nokkur vel valin orð, kórinn söng fáein lög undir stjórn Ragnheiðar tónmenntakennara við undirleik nemenda og síðan gengu umsjónarkennarar til stofu með nemendur sína til að afhenda einkunnirnar. Gaman var að sjá hversu margir foreldrar fylgdu krökkunum sínum á skólaslitin í dag. Krakkarnir gengu svo léttir í lundu út í „sumarið“, tilbúnir að takast á við ævintýri sumarfrísins sem bíða handan við hornið. 

Í  gærkvöldi var útskrift nemenda í 10. bekk sem fór fram við hátíðlega athöfn í sal skólans. Flutt voru tónlistaratriði, sýndir gjörningar nemenda og fulltrúar nemenda auk skólastjóra fluttu ávörp. Hver nemandi í 10. bekk var kallaður upp á svið þar sem flutt voru vel valin orð um hann og prófskírteini síðan afhent. Að athöfn lokinni buðu foreldrar upp á kaffi og kökur á glæsilegu hlaðborði.

Hér má sjá myndir frá skólaslitum og útskrift tíundubekkinga.

Útskrift 10.bekkinga

Þriðjudagskvöldið 9. júní verða 10. bekkingar í Salaskóla útskrifaðir við hátíðlega athöfn sem hefst kl. 20:00. Nemendur flytja ávörp og tónlist og fá svo afhent útskriftarskírteini. Að lokinni athöfninni verður boðið upp á kaffi og sjá foreldrar um meðlætið. Allir mæta í sínum betri fötum og með foreldra sína með sér. Afi og amma líka velkomin. 

Skólaslit miðvikudaginn 10. júní

Miðvikudaginn 10. júní eru skólaslit og þeim verður skipt í tvennt. Helmingur nemenda í 1. – 9. bekk mætir kl. 10 og hinn kl. 10:30. Í fyrstu verður safnast saman í anddyri skólans þar sem við eigum góða stund saman og eftir það gengur hver bekkur til sinnar stofu með umsjónarkennara sínum. Foreldrar eru velkomnir ef þeir vilja. Skólaslitin taka um 40 mínútur. Dægradvölin er opin frá kl. 8 – 12. Þeir sem ætla að nýta hana verða að láta vita. Við látum síðar vita á hvaða tíma hver bekkur á að mæta á skólaslitin.

9. bekkur kynnti þróunarmarkmið SÞ um sjálfbæra þróun

Sl. fimmtudag kynntu nemendur í 9. bekk Salaskóla hvernig þau sjá ný þróunarmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. Á kynningunni var utanríkisráðherra, foreldrar og nemendur 8. og 9. bekkja. Friðrik Dór var kynnir. 

Þetta var afar áhugaverð og fjölbreytt kynning og ýmsar góðar hugmyndir settar fram. Í framhaldi af þessu mun Salaskóli leggja meiri áherslu á vinnu sem tengist Sameinuðu þjóðunum og sjálfbærri þróun. Flottir krakkar sem eru klár á því hvernig þau vilja sjá heiminn okkar eftir 15 ár. ‪#‎okkarheimur2015‬. Myndir frá kynningunni má sjá á facebooksíðu Salaskóla

 

fyrstubekkingar

Fyrstubekkingar buðu foreldrum í heimsókn

fyrstubekkingar
Dagurinn hjá fyrstubekkingum í Salaskóla hófst með foreldrasýningu í salnum. Foreldrar mættu í morgunsárið inn í sal  og krakkarnir sungu fyrir þau fjölmörg lög undir stjórn Heiðu og Ragnheiðar tónmenntakennara og síðan fóru þau með langt ljóð um dýrin í Afríku með tilheyrandi söng. Salurinn var einmitt skreyttur með þeirra eigin litríku myndum af dýrunum í Afríku. Gaman var að sjá hvað krakkarnir stóðu sig vel og allir voru með. Eftir sýninguna í salnum fóru foreldrar í heimsókn í stofur krakkanna þar sem þeir fengu að skoða hvaða verkefni eru í gangi. 

Myndir frá sýningunni í salnum.

Niðurstöður ytra mats á Salaskóla liggja fyrir

Skýrsla um ytra mat á Salaskóla sem framkvæmt var í haust var að koma í hús. Hún er komin hér á heimasíðuna. Er undir Skólinn – mat á skólastarfi og nokkuð neðarlega á þeirri síðu. Í bréfi sem Námsmatsstofnun sendi foreldrum í gær voru helstu niðurstöður tíundaðar. Þar segir: 

„Eins og ykkur er kunnugt var starf við skólann metið nýlega með ytra mati. Matið unnu matsmenn á vegum Námsmatsstofnunar fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið og Samband íslenskra sveitarfélaga.

Matið er fyrst og fremst til að styðja skóla við að auka gæði náms og skólastarfs og stuðla að umbótum. Tilgangur matsins er einnig að afla upplýsinga um skólastarf, árangur þess og þróun fyrir fræðsluyfirvöld, starfsfólk skóla, viðtökuskóla, foreldra og nemendur. Matið er til að tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrá grunnskóla.

Samantekt niðurstaðna

 Ytra mat á Salaskóla í Kópavogi fór fram á haustönn 2014. Teknir voru fyrir fjórir matsþættir, þar af voru þrír fyrirfram ákveðnir, en fjórði matsþátturinn var ákveðinn af sveitarfélagi og skóla. Þættirnir sem lagt var mat á voru stjórnun, nám og kennsla, innra mat og að ósk skóla og sveitarfélags var fjórði þátturinn nám nemenda með sérþarfir.

Stjórnun

Í starfi sínu leggur skólastjóri Salaskóla fyrst og fremst áherslu á nemandann og einnig starfsfólkið. Stefna Salaskóla miðar að því að gera Salaskóla að framsæknum skóla sem byggir starf sitt og þróun á reynslu og innlendum sem erlendum rannsóknum.Í stefnu skólans segir að hagsmunir nemenda skuli ávallt settir í fyrsta sæti og allt starfið miði að því að gera nemendur að góðum og nýtum þegnum þessa lands, óhræddum við að glíma við öll þau nýju verkefni sem þeim munu mæta á lífsleiðinni.

Stjórnendateymið vinnur náið saman og miðlar upplýsingum sín á milli. Skólasamfélagið hefur mótað jákvæðan og uppbyggjandi skólabrag með velferð nemenda að leiðarljósi og verklagsreglur og við­brögð við einelti eru skilvirk. Skóladagur nemenda er heildstæður og fjölbreyttar valgreinar í boði fyrir unglingastigið.

Faglegt samstarf kennara um kennslu fer fram í faghópum, á aldursstigum og/eða árgöngum. Þá eru reglulegir kennarafundir en fjölga þarf formlegum starfsmannafundum.

Setja þarf skólanámskrá og starfsáætlun fram á þann hátt sem kveðið er á um í 12. kafla aðalnámskrár. Í starfsáætlun eru taldir upp fulltrúar í skólaráði en þar vantar tvo fulltrúa nemenda. Fulltrúar í skóla­ráði eru kosnir lýðræðislegri kosningu nema fulltrúar nemenda.

Nám og kennsla

Í Salaskóla fá nemendur markvissa þjálfun í fjölbreyttum námsaðferðum og nýta mismunandi leiðir til að afla sér þekkingar. Allir nemendur taka virkan þátt í námi og starfi skólans. Kennarar sýna góða fagþekkingu og skipuleggja kennslu með tilliti til námsmarkmiða og þarfa nemenda. Nemendur vinna að heildstæðum og samþættum verkefnum og námsmat er fjölbreytt. Nemendur á unglingastigi hafa val um námsgreinar í um fimmtungi námstímans og þeim er kennt að setja sér markmið í námi. Mark­visst er fylgst með námi og framförum allra nemenda og unnið er sérstaklega út frá styrkleikum hvers og eins.

Námsvísar/bekkjarnámskrár þurfa að vera aðgengileg á heimasíðu. Efla þarf umræður, skoðanaskipti og gagnrýna hugsun nemenda og huga að markvissri samvinnu í námi. Efla þarf nemendafélag innan skólans og æskilegt að nemendur bæði á mið- og unglingastigi taki þar þátt. Gera þarf nemendum ljós markmið námseininga í heild sinni.

Innra mat

Í Salaskóla er unnið eftir matsáætlun til þriggja ára í senn. Á þriggja ára fresti er gefin út matsskýrsla sem byggir á innra mati skólans síðast liðin þrjú ár. Helstu tæki skólans í innra mati eru: Olweusaráætl­unin, Skólapúlsinn, starfsmannaviðtöl, foreldrar í morgunkaffi með stjórnendum o.fl.

Á heimasíðu skólans eru birtar allar helstu áherslur og greinargerðir úr innra mati. Greinargerðir um innra mat í sjálfmatsskýrslu eru skýrt fram settar og í þeim eru grundvallarupplýsingar um matið. Gera þarf árlega skýrslu um innra mat skólans sem grundvöll fyrir umbótaáætlun hvers árs.

Umbótaáætlun 2013-2016 liggur fyrir og er hún birt á heimasíðu. Í umbótaáætlun vantar að skil­greina einstaka umbótaþætti nánar til eins árs í senn og tilgreina viðmið um árangur þar sem það á við. Skipa þarf matshóp og tryggja að allir hagsmunaðilar skólans eigi sinn fulltrúa í honum.

Nám nemenda með sérþarfir

Í Salaskóla er námsumhverfið sveigjanlegt og mætir þörfum allra. Skipulag stuðnings við einstaka nemendur og nemendahópa stuðlar að því að hann fari fram innan skóla án aðgreiningar. Þar fá allir nemendur tækifæri til að þroska persónuleika sinn, hæfileika og sköpunargáfu. Gerðar eru einstak­lingsnámskrár fyrir þá nemendur sem þess þurfa og taka foreldrar þátt í gerð þeirra. Sérstakur aðili ber ábyrgð á að áætlanir um stuðning séu í samræmi við metnar sérþarfir, snemmtæk íhlutun er til staðar og stuðningur er endurmetinn reglulega og markvisst.

Gera þarf tilfærsluáætlun fyrir þá nemendur sem eru með einstaklingsnámskrá og/eða einstaklings­teymi sem heldur utan um nám þeirra. Áætlunin fylgi þeim frá grunnskóla í framhaldsskóla. Gera þarf móttökuáætlun fyrir nemendur með sérþarfir og birta á heimasíðu. Æskilegt er að nemendur eigi sæti í einstaklingsteymum sem fjalla um málefni þeirra og fái þannig tækifæri til að hafa áhrif á framvindu námsins.

Í framhaldi þessa mats verður matsskýrsla send skólanum og sveitarstjórn þar sem fram koma nánari niðurstöður ytra matsins. Skýrslan verður aðgengileg á heimasíðu ráðuneytis og Námsmatsstofnunar. Skóli og sveitarstjórn setja í framhaldi matsins fram áætlun um þær umbætur sem lagðar eru til og ráðuneyti fylgist síðan með að þeim sé framfylgt.“ 

Morgunkaffi – þökkum fyrir okkur

Í morgun mættu foreldrar 9. og 10. bekkinga í morgunkaffi það var síðasta kaffiboðið á þessu ári. Það hafa 546 foreldrar komið í morgunkaffi með stjórnendum Salaskóla.  Þessir foreldrar eiga 422 börn í 1. – 10. bekk en þar eru alls 550 nemendur. Það hafa því foreldrar 76% barna komið og líklega er prósentutalann hærri því margir eiga börn í nokkrum árgöngum og hafa kannski ekki mætt á alla fundina. Þetta verður að verður að teljast mjög vel viðunandi. Best var mætingin í himbrimum en þar mættu foreldrar allra krakkanna. Á hæla þeirra koma foreldrar langvía og sendlingar, þar vantaði aðeins foreldri eins barns. Á fundunum skrifuðu foreldrar á miða tvö atriði sem þeir eru ánægðir með í starfi Salaskóla og tvö atriði sem má bæta eða þá hugmyndir um eitthvað sem mætti taka upp í skólanum. Við erum nú að fara yfir þessa miða og vinna úr þeim. Þar er margt sem styrkir okkur í starfinu og hjálpar okkur við að bæta skólann okkar. 

Morgunkaffi – byrjum 5. nóvember

Þá er komið að morgunfundum skólastjórnenda í Salaskóla með foreldrum. Miðvikudaginn 5. nóvember bjóðum við foreldrum barna í 1. bekk til okkar, 6. nóvember foreldrum barna í 2. bekk og 7. nóvemeber foreldrum barna í 3. bekk. Fundirnir hefjast kl. 8:10 og standa til kl. 9.00 og eru í sal skólans. Á fundunum ræðum við saman um ýmis mál sem snerta skólastarfið. Einnig eiga foreldrar að skrifa á blað eitthvað sem þeim finnst gott í starfi skólans, eitthvað sem má bæta og svo ef þeir luma á góðum hugmyndum um hvað mætti gera þá viljum við fá það á blaðið líka. Krakkarnir mæta svo á fundinn kl. 8:45 taka stutta söngstund. Foreldrar ganga svo með þeim inn í kennslustofurnar. Við bjóðum upp á kaffi. 

Þetta eru mikilvægir og gagnlegir fundir fyrir okkur öll og við leggjum mikla áherslu á að allir mæti.

Morgunkaffi foreldra og stjórnenda

Morgunkaffi stjórnenda í Salaskóla með foreldrum verður eins og segir hér að neðan:

5. nóv 1. bekkur
6. nóv 2. bekkur
7. nóv 3. bekkur
12. nóv 5. bekkur
14. nóv 6. bekkur
19. nóv 4. bekkur

20. nóv 7. bekkur
21. nóv 8. bekkur
26. nóv 9. bekkur
28. nóv 10. bekkur

 

Það er mæting kl. 8:10 og allt er búið kl. 9:00. Það er mikilvægt að allir mæti. Á fundunum er spjallað um ýmis mikilvæg mál sem snerta skólastarfið og síðan eru bekkirnir heimsóttir. Foreldrar skrifa á miða nokkur atriði sem þeir eru ánægðir með í starfi skólans og líka eitthvað sem má bæta. Við bjóðum upp á kaffi.